top of page

About Us

Company

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด (ABS) ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทในปี 2559

โดยมีนักวิศวกรรมการเงิน/นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒินักคณิตศาสตร์ประกันภัยสูงสุด

ระดับ Fellow - คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (อาจารย์ทอมมี่) เป็นผู้ก่อตั้ง

 

พราะเรามองเห็นว่าการคำนวณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้น ส่งผลต่อสถานภาพทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

Company

Our Story

ปัจจุบัน บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด เพียบพร้อมไปด้วยทีมงานที่มีความรู้

และคอยให้คำปรึกษามากกว่า 60 คน อีกทั้งยังมีโมเดลที่ใช้สำหรับการคำนวณตามมาตราฐานการเงินต่างๆ ให้ได้ออกมาเป็นผลลัพท์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน และมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ดังกล่าวสามารถเชื่อถือได้


เพื่อตอบสนองต่อความต้องการถึงคุณภาพและงบประมาณของผู้ใช้บริการที่จำกัด ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการในการคำนวณตามมาตรฐานการเงินต่างๆ มากกว่า 300 บริษัท

เพราะเราให้คุณได้มากกว่าการคำนวณ

Tommy Pichet
bottom of page