top of page

OUR CLIENTS

ความประทับใจจากลูกค้าของเรา

"TFRS9 เป็นมาตรฐานทางการเงินที่ใหม่และเริ่มใช้ปีแรก ในฐานะผู้ประสานงานเรื่องข้อมูลทางลูกหนี้เพื่อให้ ABS ทำการคำนวณ ECL ซึ่ง ABS ประสานงานและยอมรับฟังความเห็น ข้อมูลที่บริษัทและ

ผู้สอบบัญชีแจ้งว่าควรทำการปรับปรุงส่วนไหนบ้างซึ่ง  ABS ได้ทำการแก้ไข และปรับปรุงได้ตามกำหนดเวลา"

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

testimonial1.jpg

"รู้สึกประทับในการให้บริการของพนักงาน ABS ทุกคน

มีการประสานงานอย่างเป็นกันเอง พูดจาสุภาพ ติดต่อง่าย

มีมารยาทดีทุกคน การคำนวณรวดเร็วทันเวลาคุณภาพดี

ด้วยทีมงานมืออาชีพ"

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

testimonial3.jpg

"บริษัทขอขอบคุณทีมงานของ ABS ที่สร้างความประทับใจในทุกขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การเริ่มติดต่อประสานงาน การติดตามงาน การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำช่วยเหลือ การชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้สอบบัญชี และสุดท้ายได้รายงานครบถ้วนสมบูรณ์"

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

testimonial30.jpg

"ขอขอบคุณทาง ACTUARIAL BUSINESS SOLUTIONS (ABS) ในความเป็นมืออาชีพ เชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทำให้รายงานประมาณการคณิตศาสตร์ประกันภัยโครงการผลประโยชน์พนักงาน และรายงานการประเมินตามมาตรฐาน TFRS9 ที่จัดทำโดย ABS มีความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ขอขอบคุณ

อาจารย์ Tommy และทีมงาน ABS ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ"

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด มหาชน

testimonial33.jpg

"บริษัทฯ ประทับใจในการทำงานของทีมงาน ABS เป็นอย่างยิ่งค่ะ

ด้วยการประสานงานที่รวดเร็วและทันเวลา รวมถึงการให้คำแนะนำถึง ที่มาที่ไปของตัวเลขในรายงานได้อย่างชัดเจน และการช่วยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ"

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

testimonial32.jpg

"TFRS9 เป็นมาตรฐานฉบับใหม่ของประเทศไทยซึ่งเริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค. 2563 ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนักบัญชี เข้าใจวิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของนักคณิตศาตร์ประกันภัย ABS เป็นองค์กรที่ทำให้เรื่องที่เข้าใจยากเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปนัก สามารถตอบโจทย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมข้อมูลให้ใช้ในการคำนวณ หรือการให้ความรู้ ความเข้าใจ ถือเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง"

บริษัท อะเคเชีย ไอ. ที. เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

testimonial7.jpg

“ขอบคุณที่ทาง ABS ให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานในการตอบข้อซักถามกับทางผู้สอบบัญชี และทำให้ชิ้นงานสำเร็จออกมาได้ด้วยดีค่ะ”

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

testimonial21.jpg

"บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทีมงานคณะที่ปรึกษาของบริษัท ABS ที่ได้

ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงการติดตามงาน การแก้ไขปัญหาหรือประเด็นที่พบเจอในการออกรายงาน การให้คำแนะนำ

ช่วยเหลือ รวมทั้งการชี้แจงข้อมูล และตอบข้อซักถามของผู้สอบบัญชี

จนสุดท้ายได้รับรายงานครบถ้วนสมบูรณ์และรายงานออกมาบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้"

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

7utility.jpg

“บริษัท มีความพึงพอใจในบริการของ ABS ในความใส่ใจทุกขั้นตอนการให้บริการ รวมถึงมีความเต็มใจในการช่วย Support ข้อมูลและตอบคำถามกับ Auditor ของบริษัทฯ หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกค่ะ"

บริษัท บริหาร และพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

genco.png

“บริษัท ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ประสานงานจัดทำรายงาน และตอบเคลียร์ข้อซักถามของทางผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงทันเวลา และมีประสิทธิภาพค่ะ"

กลุ่มบริษัทในเครือไทยซัมมิท

TS_GROUP_LOGO_19_Jan_2017.jpg

บริษัทขอขอบคุณทางทีมงาน ABS ที่เป็นที่ปรึกษา และแนะนำการปฎิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS9  ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย เพื่อใช้คำนวนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งทางทีมได้แนะนำ และตอบข้อสงสัยให้กับบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชี ให้มีความเข้าใจถึงวิธีการคำนวน หลักการในการคำนวน และเลือกใช้ปัจจัยที่เหมาะสมต่างๆ ได้ดี  และความน่าเชื่อถือของทีม ABS ทำให้ข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือ และใช้อ้างอิงในการบันทึกบัญชีได้ค่ะ โอกาสหน้า จะเลือกใช้บริการของทาง ABS อีกค่ะ

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

logo-color.webp

"บริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงานABS ที่มีความเป็นมืออาชีพ รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า แก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือ รวมทั้งการชี้แจง และตอบข้อซักถามของผู้สอบบัญชี จนสุดท้ายได้รับรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทีมงาน ABS มีความเป็นกันเอง พูดจาสุภาพ ติดต่อง่าย บริการเยี่ยมมากค่ะ"

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

tqm_logo_1000x525.jpg

"บริษัท สหมงคลประกันภัย ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา ABS ที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลา และบริการด้วยความสุภาพเสมอมาครับ"

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สหมงคลประกันภัย.jpeg

"จากที่ได้บริษัทเป็นผู้ดูแล ในเรี่องการการคำนวน และการตอบข้อซักถามของผู้สอบบัญชีด้วยอย่างดีเนื้อหาครบถ้วนอย่างมืออาชีพที่เชี่ยวชาญมากๆ มีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างมาก บริษัทฯ มีความพึงพอใจและประทับใจในบริการมากค่ะ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ"

บริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด

unnamed.png

"บริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ประสานงาน จัดทำรายงาน และตอบเคลียร์ข้อซักถามของทางผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงทันเวลา มีประสิทธิภาพมาก"

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

1507711515_Network_01.jpg

"ทีมงาน ABS ให้บริการกับทางบริษัทฯ ด้วยความเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในเรื่อง TFRS9 เป็นอย่างดี ซึ่งทาง ABS สามารถคำนวณข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะและประเภทธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ทีมงาน ABS ยังมีการตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็วและทันต่อเวลา ทางบริษัทฯ รู้สึกขอบคุณ และมีความประทับใจในการให้บริการของทีม ABS ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงครับ"

บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด

160415_edited.png

"จากที่ได้ใช้บริการของบริษัท ABS นั้น นักคณิตศาสตร์พร้อมทีมงานได้ให้บริการอย่างดีเยี่ยม ทั้งในแง่ของคุณภาพ และความรวดเร็ว ตอบข้อซักถามของทั้งฝ่ายกิจการ และผู้สอบบัญชีด้วยความเข้าใจและสุภาพ อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย และเนื้อหาครบถ้วนอย่างมืออาชีพที่เชี่ยวชาญมาก มีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างมาก บริษัทฯ มีความพึงพอใจ และประทับใจในบริการมากค่ะ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ"

บริษัท สมาร์ท เวท จำกัด

SVG_Website_D3-06-1-1024x455.jpg

"จากที่ได้ใช้บริการของบริษัท ABS นั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายงานประมาณการคณิตศาสตร์ประกันภัยโครงการผลประโยชน์พนักงาน และรายงานการประเมินตามมาตรฐาน TFRS9 ที่ทาง ABS ได้จัดทำ มีความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ขอขอบคุณอาจารย์ Tommy และทีมงาน ABS เป็นอย่างสูง และคงมีโอกาสได้ประสานงานในการจัดทำรายงานในครั้งต่อไป"

บริษัท รอยัล สตีล อินดัสตรี จำกัด

10407966_1448892535398065_237963032898401006_n.png

"บริษัทมีความประทับใจการให้บริการประเมินของทาง ABS ที่มีความรวดเร็วในการออกรายงานการประสานงานของเจ้าหน้าที่มีความพูดจาสุภาพ พร้อมทั้งเต็มใจตอบข้อซักถาม สมกับเป็นทีมงานมืออาชีพจริงๆ ค่ะ"

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

74588_447738121946609_1544855549_n.jpg

"จากการที่ได้ใช้บริการการคำนวณตาม TFRS9 ทางบริษัทได้ทีมงานจาก ABS ซึงสามารถตอบโจทย์และให้ความเข้าใจ มีความน่าเชื่อถือ การให้บริการทุกส่วนงานประทับใจมากค่ะ และต้องขอขอบคุณมากๆ ค่ะ"

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด

logo.png

"บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่งที่ประสานงาน ให้คำแนะนำ ชี้แจงข้อมูล รวมถึงตอบข้อซักถามผู้สอบบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา"

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

logo-chaiwattana.png

"ขอบคุณทีมงาน ACTUARIAL BUSINESS SOLUTIONS (ABS) เป็นอย่างมาก  ที่ทำงานและให้คำปรึกษา เป็นมืออาชีพมากๆ  
และมีการติดตามงานเป็นอย่างดี  และผู้สอบบัญชีมีความเชื่อมั่นในข้อมูลที่ทาง ABS  ทำให้ ทำให้การปิดงบการเงินมีประสิทธิภาพ
และน่าเชื่อถือ  และขอบคุณอาจารย์ทอมมี่และทีมงาน ABS  ทุกท่าน"

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด

warrix.jpg

"บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS ที่รับฟังเหตุผล และปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญในการคำนวณ TFRS9 ซึ่งแต่ละบริษัทมีลักษณะธุรกิจแตกต่างกันออกไป

ซึ่งบริษัท ABS สามารถคำนวณให้เข้ากับลักษณะของบริษัทฯได้อย่างมีคุณภาพและประทับใจมากครับ"

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

testimonial11.jpg

"จากที่ได้ใช้บริการของบริษัท ABS นั้น นักคณิตศาสตร์พร้อมทีมงานได้ให้บริการอย่างดีเยี่ยม ทั้งในแง่ของคุณภาพ และความรวดเร็ว ตอบข้อซักถามของทั้งฝ่ายกิจการ และผู้สอบบัญชีด้วยความเข้าใจและสุภาพ อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย และเนื้อหาครบถ้วนอย่างมืออาชีพที่เชี่ยวชาญมากๆ  มีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง

และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างมาก บริษัทฯ มีความพึงพอใจและประทับใจในบริการมากค่ะ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ"

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

testimonial9.jpg

"ขอขอบคุณทีมงานของ ABS ทุกคน  ทีมงานมีการทำงานเป็นมืออาชีพทุกขั้นตอนตั้งแต่การประสานงานข้อมูลจนถึงการจัดรายงาน สามารถให้คำปรึกษาในทุกประเด็นอย่างชัดเจน ให้ความรู้และตอบข้อซักถามจนเข้าใจครบถ้วน ตอบสนองความคาดหวังทั้งด้านความรวดเร็วและคุณภาพงาน บริษัท และกลุ่มกิจการในเครือจึงมีความมั่นใจและพอใจเป็นอย่างสูงในผลงานทุกชิ้นที่ ABS ส่งมอบให้ และขอขอบคุณที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับ ABS ค่ะ"

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

testimonial5.jpg

“บริษัทฯ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง โดย ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ผู้สอบบัญชีมีความเชื่อและยอมรับในข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินให้สมบูรณ์และตรงตามความต้องการ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ"

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

testimonial4.jpg

"บริษัทมีความพอใจเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณทีมงาน ABS ที่ทำงานได้รวดเร็วถูกต้องและให้คำตอบกับผู้สอบบัญชีได้อย่างชัดเจน มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ขอขอบพระคุณทีมงานเป็นอย่างสูงค่ะ"

บริษัท แกรนด์เอเชีย จำกัด และ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

testimonial17.jpg

"บริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ประสานงาน จัดทำรายงาน และตอบเคลียร์ข้อซักถามของทางผู้สอบบัญชี

ได้เป็นอย่างดี ทำให้งานสำเร็จลุล่วงทันเวลาและมีคุณภาพค่ะ"

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

testimonial2.jpg

"บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมงานกับ บริษัท ABS ขอขอบคุณทีมงานที่ร่วมงานกันอย่างเป็นมิตร มีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่น ทำให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบพระคุณมากค่ะ"

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

testimonial8.jpg

"การได้ร่วมงานกับ ABS สามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นมืออาชีพ มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ และการได้รับผลงานที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ รวมไปถึงการตอบคำถามข้อสงสัยก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทก็เลือก ABS ในทุกมาตรฐานที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการคำนวณ"

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด

testimonial6.jpg

"มีความประทับใจในการให้บริการการประเมิน ของทาง ABS ไม่ว่า

จะเป็นการให้บริการตอบข้อซักถาม แก่ผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง ความรวดเร็วในการออกรายงาน  การประสานงานของ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และที่สำคัญคุณภาพงานจากทีมงานมืออาชีพ เป็นที่พึงพอใจมากๆ ค่ะ"

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

testimonial12.jpg

"ทางบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือ และความช่วยเหลือในด้านการชี้แจง และให้คำปรึกษาที่ดี ตั้งแต่เริ่มคำนวณจนถึงการออกเล่มรายงานได้อย่างรวดเร็ว ขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ"

บริษัท พรอมท์นาว จำกัด

testimonial24.jpg

"จากที่ได้ใช้บริการของบริษัท ABS นักคณิตศาสตร์ พร้อมทีมงานได้ให้บริการอย่างดีเยี่ยม มีการให้บริการเป็นมืออาชีพทุกขั้นตอนตั้งแต่การประสานงานข้อมูลจนถึงการจัดรายงาน สามารถให้คำปรึกษาในทุกประเด็นอย่างชัดเจนทั้งในแง่ของคุณภาพ และความรวดเร็ว บริษัท และกลุ่มกิจการในเครือจึงมีความมั่นใจ และพอใจเป็นอย่างสูงสำหรับการให้บริการเกี่ยวกับรายงาน TFRS9 ของ ABS และขอขอบคุณที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับ ABS ครับ"

 บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

unnamed.jpg

"บริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่งที่ได้ประสานงาน จัดทำรายงานอย่างรวดเร็ว และบริษัทมีความพึงพอใจสำหรับบริการที่ได้รับจาก ABS ในการตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับ TFRS9 ค่ะ"

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

download.png

"จากที่ได้ใช้บริการบริษัท ABS ณ ตอนนี้ก็เข้าปีที่ 2 แล้ว ทีมงานบริษัท ABS มีความรวดเร็วในการคำนวณข้อมูล และทันเวลาหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากบริษัทฯ ไปแล้ว มีการติดตาม Report ตลอดเวลา การประสานงานกับทีมงานมีความเป็นกันเอง พูดจาสุภาพ ติดต่อง่าย บริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงาน ABS มา ณ โอกาสนี้ค่ะ"

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2022-05-065137.jpg

"ทางเรามั่นใจในความเป็นมืออาชีพ ความเชี่ยวชาญ ความมีชื่อเสียง ของ ABS ผลงานที่ได้รับมีความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของผู้สอบบัญชีค่ะ"

บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

hsp049e210813111337.png

"มีความประทับใจในการให้บริการจาก ABS เป็นอย่างมาก ABS มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพ มีการทำงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่ขั้นตอนการขอข้อมูลจนถึงการออกรายงาน มีความรวดเร็วในการคำนวณและออกรายงาน ตลอดจนเข้าใจความต้องการความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี”

บริษัท สินแพทย์ จำกัด

logo-2.webp

"จากที่ได้ใช้บริการ ABS ในการคำนวณ TFRS9  นั้น ทางทีมงานได้ให้คำแนะนำ และการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของข้อมูลเป็นอย่างดี มาตรฐานฉบับนี้มีเพียงนักคณิตไม่กี่รายที่รับคำนวณ ทางทีม ABS เป็นบริษัทที่สะดวกในการติดต่อและบริษัทฯให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ"

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด

58172.jpg

"บริษัทฯ ประทับใจในการทำงานของทีมงาน ABS เป็นอย่างยิ่ง ด้วยการประสานงานที่รวดเร็ว และทันเวลา รวมถึงการให้คำแนะนำถึงที่มาที่ไปของตัวเลขในรายงานได้อย่างชัดเจน และการช่วยหาแนวทาง การแก้ไขปัญหาต่างๆ"

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

download (1).png

"TFRS9 เป็นมาตรฐานฉบับใหม่ของประเทศไทยซึ่งเริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค.2563 ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนักบัญชีเองถึงแม้ว่าจะได้รับการอบรมมาแล้ว แต่ก็ยังไม่มีความชำนาญพอในการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ทาง ABS เป็นทีมงานที่เข้าใจและมีประสบการณ์ และชำนาญในด้านการคำนวณที่ดีมาก บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทีมงานคณะที่ปรึกษาของบริษัท ABS"

บริษัท ดี. ที.ซี อินดัสตรี่ส์ จำกัด

51593449_376293822921933_4995105351033421824_n.png

"รู้สึกดีที่ได้ร่วมงานกับทาง ABS และรู้สึกประทับใจในการให้บริการ ของพนักงานที่ช่วยสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจ และช่วยทางบริษัทเคลียร์ปัญหาต่าง ๆ ทางบริษัทฯ รู้สึกขอบคุณ และประทับใจที่ได้ร่วมงานกับทาง ABS ในอนาคตทางบริษัทฯ ก็ยังคงวางใจใช้บริการในลำดับถัดไป"

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

121064720_2846578095619341_5281904402291705347_n.png

"ขอขอบคุณทาง ABS ที่ดำเนินการจัดทำรายงานประมาณการคณิตศาสตร์ประกันภัย TAS19 และรายงานการประเมิณผลขาดทุนด้านเครดิต TFRS9 ให้กับบริษัท CTS จากการร่วมงานกันบริษัทได้รับบริการจากทีมงานของ ABS เป็นอย่างดีทุกครั้ง ขอให้ ABS รักษาความเป็นมาตรฐานในการทำงานที่ดีแบบนี้ตลอดไป และหวังว่าในการร่วมงานครั้งต่อไป CTS จะได้รับบริการที่ดีแบบนี้อีก"

บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด

15896160_1274880452569520_7487577223959376316_o.jpg

"ทีมงานของ ABS ทุกท่านให้บริการดีมากสมกับเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะการออกรายงานให้ได้ทันเวลาตามกำหนด ประทับใจมากค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ"

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

Untitled.png

"ขอขอบพระคุณ ทีมงาน ABS ทุกท่าน ที่คอยให้บริการและตอบทุกข้อซักถามได้อย่างรวดเร็ว ให้บริการอย่างมืออาชีพ ทั้งในเรื่องการคำนวณ และการบริการด้านอื่นๆ  ทำให้ได้รับรายงานที่มีความน่าเชื่อถือ สมบูรณ์และถูกต้องทันตามเวลาค่ะ"

บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด

245090850_4953116598051668_6151128003741786161_n.png
bottom of page